ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

0879123546

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България. Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия. Председателите на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат.

Адвокатска колегия - Габрово обхваща районите на градовете Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Към момента в колегията са вписани 118 адвоката.

Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани през 2022 г. на Общото събрание на колегията.