Адвокатска колегия - Габрово уведомява всички кандидати, желаещи да се явят на изпита за адвокати и мл. адвокати през пролетната или есенната изпитна сесия на текущата година, че срокът за подаване на документи за пролетната сесия е до 15 април, а за есенната сесия е до 15 септември.


Необходимите документи:

1. Заявление за участие в изпита до Адвокатския съвет на Колегията, в която желае да бъде вписан.

2. Препис диплома за завършено висше юридическо образование, както и оценките от приложението към дипломата /оригинал или нотариално заверени/.

3. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност /оригинал или нотариално заверено/.

4. Документ за платена такса към Висш адвокатски съвет в размер на 50,00 лв.

5. Документ за платена такса към Адвокатска колегия - Габрово в размер на 50,00 лв.


Изпити за адвокати и мл. адвокати