Адвокатска колегия - Габрово уведомява всички кандидати, желаещи да се явят на изпита за адвокати и мл.адвокати през есенната сесия на 2021 г., че срокът за подаване на документи е до 15 септември.


Необходимите документи:

1. Заявление за участие в изпита до Адвокатския съвет на Колегията, в която желае да бъде вписан.

2. Препис диплома за завършено висше юридическо образование /оригинал или нотариално заверена/.

3. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност /оригинал или нотариално заверено/.

4. Документ за платена такса към Висш адвокатски съвет в размер на 50,00 лв.

5. Документ за платена такса към Адвокатска колегия - Габрово в размер на 50,00 лв.


Изпити за адвокати и мл. адвокати