Адвокатска колегия - Габрово уведомява всички кандидати, желаещи да се явят на изпита за адвокати и мл. адвокати през есенната сесия на 2019 г. да подадат документи в срок до 15.09.2019 г.

Необходимите документи:

1. Заявление за участие в изпита до Адвокатския съвет на Колегията, в която желае да бъде вписан.

2. Препис диплома за завършено висше юридическо образование /оригинал или нотариално заверена/.

3. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност /оригинал или нотариално заверено/.

4. Документ за платена такса към Висш адвокатски съвет в размер на 50,00 лв.


Тематичен конспект за изпита за адвокати и младши адвокати (2018)

- http://www.vas.bg/bg/a/tematichen-konspekt-za-izpi...