На основание чл. 8, т.т.т. 1, 3 и 6 от Закона за правната помощ, предвид

зачестилата практика на преупълномощаване по едно и също

производство, Националното бюро за правна помощ указва на

адвокатските съвети:

1. При преупълномощаване по едно и също производство НБПП ще

определя и заплаща адвокатско възнаграждение в общ размер, не по-висок

от максимално определеното по НЗПП, което следва да се разпредели

между адвоката, определен с уведомителното писмо и преупълномощения

адвокат. В тези случаи отчет следва да подаде адвокатът, определен с

уведомителното писмо, като опише обема на предоставената правна

помощ от него и от преупълномощения . В случай на отписване на

първоначалния адвокат от Регистъра за правна помощ, отчетът се

представя от преупълномощения адвокат, като това обстоятелство се

посочва в отчета.

2. При преупълномощаване за мерки за процесуална принуда в

досъдебна или съдебна фаза и споразумение по чл. 381 от НПК, с което

приключва досъдебната фаза, НБПП ще определя и заплаща адвокатско

възнаграждение в общ размер, не по-висок от максимално определеното

по НЗПП за досъдебна или съдебна фаза, като разпределението му ще се

извършва по реда на предходната точка между определения и

преупълномощения адвокат.

3. Мерки за процесуална принуда в досъдебна или съдебна фаза,

както и споразумения по глава 29 от НПК ще бъдат заплащани от НБПП

отделно само при наличието на следните условия: Акт за допускане на

правна помощ на основание чл. 94, ал. 1, т. 6 или глава 29 от НПК;

Уведомително писмо от АС, с което се определя адвокат за конкретния

случай и изричен акт за назначаване на определения адвокат за

споразумение или за мярка за неотклонение.

Настоящите указания са приети на заседание на НБПП, състояло сe

на 22 юни 2011 г.

Настоящите указания да се сведат до знанието на всички адвокати,

вписани в НРПП.

30.06.2011 г.